Hulta Organisation

Klubbens organisation, beslutad av styrelsen

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och utser ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen är klubbens beslutande organ när årsmötet inte är samlat och består av ordförande, fyra till fem övriga ledamöter och en till två suppleant.

Styrelsen kan tillsätta projektgrupper för att arbeta med verksamhetsutveckling.

Kommittéerna är styrelsens arbetsutskott för vissa frågor.

  • Ansvarig utses av styrelsen men valberedningen kan vara behjälplig i att föreslå lämpliga namn.
  • Ansvarig utser själv sina ledamöter, vid behov kan styrelse och valberedning assistera för att få fram lämplig sammansättning i varje kommitté.
  • Ansvarig eller ledamot kan kallas till del av styrelsemöte eller själv begära att få närvara då viss fråga ska behandlas i styrelsen.

Kommittéer som ingår i klubbens organisation 2024

Medlemskommittén- Cecilia Berg

Juniorkommitté- Peter Tausis

Damkommitté- Eva Hallagård

Marknad/kommunikationskommitté- Kristofer Börjesson

Golf/Idrottskommittén- Daniel Svantesson

Bankommittén- Jan Jeansson

Kontaktuppgifter till dessa personer finns hos David på info@hultagk.se

Club Manager

Club Managers plats i organisationen är direkt underställd styrelsen. Club Managers huvuduppgift är att med till förfogade ställda resurser genomföra av styrelsen och årsmötet fattade beslut. Club Manager är adjungerad till styrelsen som föredragande.

TMM AB ansvarar för bana från den 1 jan 2022.

Fredrik Thorn
Fredrik Thorn
Ordförande
Ulf Lokrantz
Ulf Lokrantz
Vice ordförande
Ann Hagemann
Ann Hagemann
Ledamot
Kalle Alfredsson
Kalle Alfredsson
Ledamot
Lena Älveborn Jansson
Lena Älveborn Jansson
Ledamot
Johan Oleniusson
Johan Oleniusson
Ledamot
Mats Johansson
Ledemot
Lise-Lotte Johansson
Styrelsesuppleant
David Kirkham
David Kirkham
Club Manager

david@hultagk.se 

+46705204366

Scroll to top Top