Samarbete med Fanny Sunesson

Den i särklass viktigaste delen i vårt produktutbud är banan. Vi har påbörjat ett samarbete med Fanny Sunesson, tidigare framgångsrik caddy för både Henrik Stenson och Nick Faldo. Fanny kommer att hjälpa till med utveckling av banan så att både medlemmar med högt respektive lågt handicap ska uppleva intressanta förbättringar. Den investering vi gör i år är tämligen blygsam men om allt faller väl ut kommer vi att utöka samarbetet nästa år. Fannys namn är också en viktigt del i vår marknadsföring.

Optimering av befintlig layout på Hulta-Bollebygd golfbana

Summering av förändringar med hjälp av Fanny Sunesson – maj 2020

Utgångspunkt En golfbana ska vara rolig och attraktiv för alla spelare, oavsett hcp nivå. Hinder bör t ex vara placerade så att spelare med högt hcp slipper dem i största möjliga mån – och att de istället utmanar dem som har lägre hcp. Det är även viktigt att hålen ser inbjudande ut för ögat. De ska vara vackra och det ska vara lätt att se vart man ska slå bollen. Här kan man göra mycket med klippning av fairway.

Man kan göra stora förbättringar på en bana utan att behöva ”bygga om”; förändringar som även kan leda till lägre driftskostnader. Utifrån de förutsättningar som finns kan man optimera och skapa en bana med hål som är:

 • Inbjudande och vackra för ögat
 • Roligare att spela för golfare med högt hcp
 • Mer utmanande för golfare med lågt hcp
 • Mer tids- och kostnadseffektiva vad gäller skötsel/drift

I linje med detta har Fanny Sunesson hjälpt Hulta-Bollebygd GK att optimera befintlig banlayout. Fokus har varit på klippning av fairway och greenområden för att göra den redan fina anläggningen ännu mer attraktiv. Det har skett i nära samarbete med Michael Dawson (Course Manager) David Kirkham (Golf Manager) och Anders Svensson (Ordförande i Anläggningskommittén). Här nedan är en summering av beslutade förändringar, som antingen redan har genomförts eller kommer att genomföras under 2020.

Viktigt att notera är att det tar några veckor innan man helt ser hur den nya klippningen växer till sig
och tar form.

Förändringarna – en översikt

Många av de förändringar som genomförs ger banan ett mer definierat uttryck, där layouten av varje hål förstärks. Här nedan summeras och förklaras de huvudsakliga förändringarna.

Fairway

Formen på fairway har betydelse för spelupplevelsen. Vi arbetar med fairwaykanter och justerar dem för att förtydliga hålens layout. Det gör att det blir lättare för spelare att se i vilken riktning bollen ska slås. Justeringar av den s.k. ”black & white” klippningen underlättar också för spelare att sikta rätt. (Black & white klippning innebär att ena halvan av fairway klipps åt ena hållet och den andra halvan åt det andra hållet, så att en mittlinje blir tydlig. Denna klippning är även den snabbaste och mest ekonomiska.)

På några hål justerar vi var fairway börjar. En anledning till detta är bl a hänsyn till kortslående spelare.

Greenområden

Vi utökar foregreen på många hål och gör även några ”run off” områden, dvs områden nära green med lutning som klipps kort. Det gör att spelare kan välja att putta upp på green, eller slå en utmanande chip. Möjligheten att putta bollen från dessa lägen kan underlätta för spelare, samtidigt som det kan ge en större utmaning om man väljer att chippa.

”Öppningen” upp mot några greener justeras, framför allt för det visuella intrycket, men ibland även för att påverka svårighetsgraden.

Ruff

Semiruff läggs till, t ex framför någon fairwaybunker eller vattenhinder, för att ge en mer förlåtande spelupplevelse.

Genom att utöka högruffen på något ställe förtydligas layout av hålet, samtidigt som utmaningen för långtslående spelare blir större.

Träd/buskar

På några hål rensas träd/buskar för att ge en bättre upplevelse, både spelmässigt och visuellt.

Tee

Vi gör några mindre justeringar i relation till teeområden, t ex för att förbättra sikten från tee och tydliggöra spelriktningen. På hål 16 flyttas röd tee fram för att ge en bättre upplevelse för kortslående spelare. Det finns dessutom redan ett område längre fram som passar bra för röd tee.

Förändringarna – en summering hål för hål

Hål 1

 • Fairway börjar lite längre fram och justeras något i landningsområdet för utslag
 • Fairway breddas på vänster sida, förbi vattnet
 • Öppningen upp mot green görs smalare

Hål 2

 • Fairway börjar lite längre fram
 • Fairway breddas på höger sida och dras in lite på vänster sida
 • Grenar rensas bort på höger sida, i hörnan av dogleg
 • Öppningen upp mot green justeras på vänster sida
 •  ”Run off” område etableras till höger om green

Hål 3

 • Foregreen/semiruffkant justeras något

Hål 4

 • Fairway börjar tidigare
 • Fairway breddas på höger sida och dras in lite på vänster sida
 • Öppningen upp mot green görs något smalare

Hål 5

 • Fairwaykant finjusteras på höger sida
 • ”Run off” område etableras till vänster om green
 • Foregreen/semiruffkant justeras något

Hål 6

 • Backtee minskar i storlek
 • Övriga teeområden breddas något på höger sida
 • Foregreenområde kort om green görs större

Hål 7

 • Fairway breddas på höger sida och dras in lite på vänster sida
 • Semiruff utökas något på vänster sida, förbi träden
 • ”Run off” område etableras till höger om green

Hål 8

 • Buskar vid blå tee ansas
 • Början av fairway görs mer rund till formen
 • Fairway breddas på höger sida, kort om greenbunker
 • Öppningen upp mot green görs smalare på vänster sida

Hål 9

 • Formen på början av fairway justeras
 • Fairway dras in något på vänster sida

Hål 10

 • Foregreen finjusteras

Hål 11

 • Buskar/träd runt teeområden rensas
 • Fairway börjar något tidigare
 • Fairway breddas till höger och dras in till vänster
 • Formen på slutet av fairway justeras

Hål 12

 • Fairway dras in något på vänster sida
 • Området kort om green bearbetas för att bli mindre sankt
 • ”Run off” område etableras till vänster om green

Hål 13

 • Buskar som skymmer sikt från vit tee ansas/tas bort
 • Fairway breddas på vänster sida
 • Semiruff får växa upp kort om fairwaybunker  Högruff vid björkområde utökas
 • ”Run off” område etableras till vänster om green

Hål 14

 • Fairway utökas på båda sidor om grusvägen
 • ”Run off” område etableras till vänster om green

Hål 15

 • Fairway börjar något längre fram
 • Fairway breddas lite på både höger och vänster sida
 • Fairway utökas på båda sidor om grusvägen
 • Greenområde/foregreen finjusteras
 • ”Run off” område etableras till höger om green

Hål 16

 • Röd tee flyttas fram
 • Fairwaykant på höger sida finjusteras • Semiruff kort om green justeras

Hål 17

 • Vänster tall (över vägen på höger sida) tas bort
 • Foregreen finjusteras

Hål 18

 • Sly i vattenbrynet, som skymmer sikt från backtee, tas bort
 • Fairway breddas till vänster och dras in något till höger i landningsområde för utslag
 • Fairway breddas på höger sida och dras in på vänster sida, efter vattnet till vänster
 • ”Run off” område etableras till höger om green
Scroll to top Top